Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast powołują gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raciążu została powołana Zarządzeniem Nr 43/2024 z dnia 16 maja 2024r. Burmistrz Miasta Raciąż powołał Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raciążu w składzie:

1.Robert KędzierskiPrzewodniczący
2.Elżbieta KosiorekZ-ca przewodniczącego
3.Katarzyna Chojka-CieślakSekretarz
4.Łukasz GachCzłonek MKRPA
5.Hubert KalkowskiCzłonek MKRPA

Komisja obejmuje swoim działaniem teren miasta Raciąża.

Zadania Komisji

 • inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
 • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
 • opiniowanie wniosków dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń,
 • przygotowanie projektu miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Szczegółowy zakres działania Komisji oraz tryb jej pracy określa „Regulamin Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raciążu”, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 82/2020 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 20 listopada 2020 r.

Procedura zgłoszenia na leczenie odwykowe

W Polsce od ponad dwudziestu lat nie ma procedury przymusowego leczenia alkoholików. Osoba, wobec której prowadzona jest procedura, zostaje zobowiązana do poddania się leczeniu odwykowemu, a nie skazana.

Powyższe informacje reguluje Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 02.147.1231)

Przesłanki uprawniające do zobowiązania danej osoby do poddania się leczeniu odwykowemu

Zgodnie z art. 24 ustawy:

 • rozkład życia rodzinnego;
 • demoralizacja małoletnich;
 • uchylanie się od zaspokajania podstawowych potrzeb rodziny;
 • systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.

Ważne! Uzależnienie od alkoholu nie jest wystarczającą przesłanką, aby rozpocząć procedurę. Przesłanki muszą mieć charakter społeczny a nie zdrowotny i dotyczyć sytuacji, w których postępowanie osoby uzależnionej uderza bezpośrednio w prawne i osobiste dobra innych osób, co uzasadnia wprowadzenie ograniczeń w sferę jej samodzielnego decydowania o sobie.

Kto może złożyć wniosek o leczenie odwykowe?

Wniosek może złożyć dowolna osoba:

 • członek rodziny, dalecy krewni, sąsiad itp.
 • instytucja np. zakład pracy, pomoc społeczna, policja, itp.

Jak złożyć wniosek

 • Osobiście w siedzibie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raciążu, Pl. A. Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż, pokój nr 5.
 • Pocztą na adres: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raciążu, Pl. A. Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż.

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • Uchwała Nr XIV/104/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Raciąż na 2020 r.
 • Zarządzenie nr 82/2020 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zatwierdzenia Regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Druki do pobrania

Kontakt

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raciążu
Plac Adama Mickiewicza 17
09-140 Raciąż
pokój nr 5 (parter)
tel. (23) 679 11 63 wew. 36