Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Raciążu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://umraciaz.nazwa.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-29.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-24.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • brak jest możliwości podświetlania linków,
 • Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-02-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników urzędu.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paulina Ryfinska, sekretariat@miastoraciaz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (23) 679 11 63. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Urząd Miejski w Raciążu, Plac Adama Mickiewicza 17

Do budynku prowadzi 1 wejście od ulicy pl. Adama Mickiewicza.

Do wejścia prowadzą: schody.

Sekretariat znajduje się po lewej stronie od wejścia – pokój nr 3.

Dla osób na wózkach dostępne jest wejście znajdujące się z tyłu budynku. W przypadku gdy Klient niepełnosprawny chce dostać się do Urzędu Miejskiego w Raciążu, powinien nacisnąć sygnał dźwiękowy zamontowany przy drzwiach. W sytuacji kiedy osoba niepełnosprawna nie może nacisnąć przycisku może skontaktować się z pracownikiem ds. obsługi sekretariatu Urzędu Miejskiego w Raciążu, telefonicznie pod numerem – (23) 679 11 63 lub mailowo –  sekretariat@miastoraciaz.pl w celu uzyskania pomocy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku przy sekretariacie.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu, ul. Kilińskiego 21

Do budynku prowadzi wejście od ulicy 19 Stycznia.

Do wejścia prowadzą schody.

Brak recepcji, portierów albo innych obszarów kontroli.

Brak windy. Brak podjazdów i platform dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego.

W przypadku gdy osoba z niepełnosprawnością chce dostać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu, może zgłosić chęć otrzymania pomocy za pomocą przycisku dzwonkowego zamontowanego przy drzwiach. W sytuacji kiedy osoba z niepełnosprawnością nie może nacisnąć przycisku może skontaktować się z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu, telefonicznie pod numerem – (23) 679 20 07 lub mailowo – mops.sekretariat@miastoraciaz.pl w celu uzyskania pomocy.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o dostępności osoby wykonującej czynności tłumacza języka migowego

Informacja o dostępności osoby wykonującej czynności tłumacza języka migowego w Urzędzie Miejskim w Raciążu

Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) dała osobom niesłyszącym i doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się prawo do skorzystania z usług osoby wykonującej czynności tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług w Urzędzie Miejskim w Raciążu, zobowiązana jest terminie co najmniej na 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem złożyć do Urzędu wniosek o spotkanie z udziałem osoby wykonującej czynności tłumacza języka migowego.

Pracownik Urzędu Miejskiego w Raciążu skontaktuje się z osobą składającą wniosek i potwierdzi organizowanie spotkania oraz jego datę i godzinę.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

 • e-mail na adres: sekretariat@miastoraciaz.pl,
 • faksem na nr: (23) 679 18 65,
 • telefonicznie na nr: (23) 679 11 63,
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Raciążu, Plac Adama Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż.

Informacja o dostępności osoby wykonującej czynności tłumacza języka migowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciążu

Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) dała osobom niesłyszącym i doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się prawo do skorzystania z usług osoby wykonującej czynności tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciążu, zobowiązana jest co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem złożyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu wniosek o spotkanie z udziałem osoby wykonującej czynności tłumacza języka migowego.

Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu skontaktuje się z osobą składającą wniosek i potwierdzi organizowanie spotkania oraz jego datę i godzinę.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

 • e-mail na adres: mops.sekretariat@miastoraciaz.pl
 • faksem na nr: (23) 679 20 07,
 • telefonicznie na nr: (23) 679 20 07,
 • drogą pocztową na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu, ul. Kilińskiego 21, 09-140 Raciąż.

Dane kontaktowe koordynatora dostępności

Koordynatorem do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Raciążu jest Katarzyna Wawrowska  tel. (23) 679 11 63 w. 30

Koordynatorem do spraw dostępności w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciążu jest Łukasz Ambroziak, tel. 573 189 635.