Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu

Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji imienia Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu jest samorządową instytucją kultury działającą w formie domu kultury i biblioteki, podlegającą wpisowi do rejestru instytucji kultury organizatora, którym jest Gmina Miasto Raciąż.

Terenem działania Centrum jest Gmina Miasto Raciąż, Gmina Raciąż i Powiat Płoński. Centrum może również prowadzić działalność na terenie całej Polski oraz poza jej granicami. Siedzibą Centrum jest budynek znajdujący się w Raciążu przy ul. Parkowej 14, a działalność prowadzona jest także w budynku należącym do zasobów Gminy Miasto Raciąż przy ul. Kilińskiego 21.

Centrum administruje powierzonymi obiektami i przydzielonym mieniem.

Bezpośredni nadzór nad działalnością Centrum sprawują organy miasta.

Do podstawowych zadań Centrum należy:

  1. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.
  2. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.
  3. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką.
  4. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.
  5. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, społecznych i sportowych wśród lokalnego społeczeństwa.
  6. Upowszechnianie, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb społecznych w zakresie szeroko pojętej kultury fizycznej.
  7. Wspieranie aktywności społecznej poprzez współdziałanie i pomoc w działaniu m.in. organizacjom pozarządowym, kościołom i związkom wyznaniowym, organizacjom społecznym oraz indywidualnym partnerom w zakresie działalności instytucji określonej niniejszym statutem.
  8. Wspieranie aktywności społeczno – kulturalnej lokalnego społeczeństwa w zakresie działalności pomocniczej i charytatywnej.

W placówce Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu można zgłosić chęć uczestnictwa w różnego rodzaju zajęciach i warsztatach. Placówka świadczy także usługi z zakresu wynajmu lokali oraz wynajmu sprzętu. W bibliotece można korzystać z księgozbioru oraz czasopism.

Kierownictwo
Dyrektor: Artur Adamski.

Dane kontaktowe
Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu
ul. Parkowa 14
09-140 Raciąż
Tel. (23) 679 10 78
sekretariat@mckraciaz.pl

Strona internetowa
Facebook