Platforma e-Urząd w Raciążu

Skorzystaj z platformy E-urząd

Zachęcamy do korzystania z nowych możliwości jakie daje nam nowa platforma, która umożliwia załatwianie spraw urzędowych przez internet. Wystarczy wejść na stronę Gminy Miasto Raciąż www.miastoraciaz.pl, gdzie jest zakładka eusługi, która przeniesie nas do wszystkich dostępnych przez internet usług. Zachęcamy mieszkańców do korzystania z platformy i realizację działań poprzez jej funkcje. Każdy mieszkaniec naszego miasteczka może już załatwić przez internet sprawy, które musiał dotychczas załatwiać bezpośrednio w urzędzie. Dzięki czemu sprawy w Urzędzie załatwiane są w łatwy sposób z domu. Petenci mogą już korzystać z e-usług oraz portalu informacyjno – płatniczego. W ramach realizacji projektu uruchomione zostały następujące e-usługi: rekrutacja do placówek oświatowych; remonty lokali komunalnych na wniosek; wpis do ewidencji działalności gospodarczej; wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej; obsługa zmian w ewidencji działalności gospodarczej; E-dziennik; wydanie meldunku czasowego/stałego; wydanie dowodu osobistego; wpis do rejestru wyborców; przyznanie lokalu komunalnego; obsługa wniosków o umieszczenie reklam, ogłoszeń na terenie miasta; wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, świadczenia socjalne, w tym stypendia socjalne, e-deklaracje/e-formularze, prowadzenie spraw dotyczących podatku od nieruchomości; prowadzenie spraw dotyczących podatku rolnego; prowadzenie spraw dotyczących podatku leśnego; prowadzenie spraw związanych z podatkiem od środków transportowych; prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem odpadami; opłata za zajęcie pasa drogowego; obsługa koncesji na sprzedaż alkoholu; zwrot podatku akcyzowego. Wprowadzono także indywidualne konta podatkowe dla podatników Gminy Miasto Raciąż. Celem projektu było zapewnienie mieszkańcom Gminy Miasto Raciąż dostępu do korzystania z usług publicznych drogą elektroniczną z wykorzystaniem bezpiecznego profilu zaufanego poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Z urzędem możemy się łączyć bez wychodzenia z domu, przez internet. Platforma e-urząd składa się ze zbioru uporządkowanych tematycznie formularzy elektronicznych. Są one odpowiednikami druków papierowych. Złożone przez internet wnioski rozpatrywane są przez pracowników urzędu, którzy tą samą elektroniczną drogą przesyłają odpowiedź. Platforma usprawni zarządzanie urzędem i jednostkami podległymi.

UM Raciąż

Projekt pn.: „Platforma e-Urząd w Raciążu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Platforma Informacyjno – Płatnicza. Skorzystaj z oferty!

W ubiegłym roku w Urzędzie Miejskim w Raciążu wprowadzona została nowa usługa. Na stronie miastoraciaz.pl widoczna jest zakładka PLIP – Platforma Informacyjno – Płatnicza, dzięki której mieszkańcy mogą sprawdzać i regulować przez internet swoje zobowiązania wobec Gminy Miasto Raciąż. Zachęcamy do rejestrowania się i korzystania z platformy.

W ramach Platformy Informacyjno – Płatniczej mieszkańcy mogą sprawdzić informacje dotyczące zobowiązań podatkowych, deklaracji gospodarki odpadami komunalnymi. W serwisie PLIP można sprawdzić i uregulować przez internet swoje zobowiązania wobec Miasta Raciąża, m.in. podatek od nieruchomości, od środków transportowych, rachunki za gospodarkę odpadami komunalnymi. Czym jest PLIP? PLIP – to platforma prezentująca informacje o należnościach podatkowych mieszkańców, umożliwiająca w łatwy i szybki sposób uregulowanie należności przy zachowaniu pełnej kontroli nad terminami płatności oraz nad stanem zobowiązań wobec gminy. PLIP przeznaczony jest dla osób fizycznych, legitymujących się numerem PESEL oraz dla osób prawnych posiadających wskazanego pełnomocnika. Logowanie do Platformy informacyjno-płatniczej PLIP odbywa się przy pomocy Profilu Zaufanego (można korzystać z niego przy pomocy bankowości internetowej). Po wybraniu na stronie startowej PLIP przycisku „Zaloguj” następuje przekierowanie do strony logowania Profilem Zaufanym, gdzie użytkownik wprowadza swój login i hasło, a następnie potwierdza operację przyciskiem „Zaloguj mnie”. Wtedy następuje powrotne przekierowanie do portalu PLIP, gdzie użytkownik posiada już możliwość przeglądania informacji o zobowiązaniach oraz uregulowania wybranych należności w kontekście podmiotu zalogowanego Profilem Zaufanym.

UM Raciąż