Wykaz obejmujący cześć nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony.