O G Ł O S Z E N I E KONSULTACJI  W SPRAWIE PROJEKTU PROGRAMU  WSPÓŁPRACY  GMINY MIASTO RACIĄŻ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3   UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO   I O WOLONTARIACIE  NA 2022 ROK