I kadencja RRDPP

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 20/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 11 lutego 2015 roku skład Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przedstawia się następująco:

1.Stefan ModrzejewskiWspółprzewodniczący RRDPP
2.Artur AdamskiWspółprzewodniczący RRDPP
3.Jacek SzelągowskiCzłonek RRDPP
4.Tomasz NoskiewiczCzłonek RRDPP
5.Michał AdamczykCzłonek RRDPP
6.Janusz ChłopikCzłonek RRDPP
7.Dawid SmoleńskiCzłonek RRDPP
8.Artur GizlerCzłonek RRDPP
9.Wiesława CzerwińskaCzłonek RRDPP
10.Edyta ObrębskaCzłonek RRDPP

Przedstawiciele organizacji pozarządowych zostali wybranie w głosowaniu tajnym. Do głównych zadań Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego będzie należało:

  • opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta,
  • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy,
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych,
  • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowym,
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych,
  • termin wyrażenia przez RRDPP opinii wynosi 14 dni od dnia doręczenia odpowiednio projektu programu współpracy oraz projektu strategii rozwoju gminy. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Powołanie RRDPP I kadencji

Posiedzenia RRDPP I kadencji

2015

2016

2017