Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu realizuje zadania własne gminy i zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej. Działalność MOPS obejmuje realizację zadań umożliwiających osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu:

 1. Pomocy społecznej:
  • zasiłki: stałe, okresowe, celowe i specjalne celowe
  • przyznawanie pomocy rzeczowej,
  • udzielanie schronienia,
  • praca socjalna,
  • usługi opiekuńcze,
  • kierowanie do domów pomocy społecznej
 2. Wypłaty świadczeń:
  • świadczenia rodzinne (zasiłki: rodzinny, pielęgnacyjny, specjalny opiekuńczy),
  • świadczenie pielęgnacyjne,
  • świadczenie rodzicielskie.
 3. Świadczeń wychowawczych i socjalnych.
 4. Stypendiów i zasiłków szkolnych.
 5. Funduszu Alimentacyjnego.
 6. Dodatków mieszkaniowych i energetycznych.
 7. Karty Dużej Rodziny
 8. Wspierania rodziny – asystent rodziny.
 9. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W strukturze MOPS działa Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica ARKA”. Jest to placówka wsparcia dziennego dla dzieci prowadzona w formie opiekuńczej. Zapewnia dzieciom opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. Świetlica mieści się w Raciążu, przy ul. Kilińskiego 62 B

Kierownictwo
Kierownik: Elżbieta Kosiorek

Dane kontaktowe
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu
ul. Kilińskiego 21
09-140 Raciąż
Tel./fax: 23 679 20 07
mops.sekretariat@miastoraciaz.pl

Kierownik: 23 652 74 77
Pracownicy socjalni: tel.: 23 679 20 07 lub 515 169 333
Asystent rodziny: tel. 790 874 677
Pracownicy do spraw świadczeń i dodatków: tel.: 798 122 034
Księgowość: tel.: 797 550 450

Informacja dla osób z niepełnosprawnościami:

Numer telefonu do kontaktu SMS/MMS 573189 635

Numer faksu: 23 679 20 07

Numer telefonu do Koordynatora do spraw dostępności: 573 189 635