Nasz nowy dom – wspieranie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim

Gmina Miasto Raciąż we współpracy z Powiatem Płońskim realizuje projekt, który ma na celu przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz wzmacnianie więzi rodzinnych. Działaniami zostanie objętych 15 osób z terenu Miasta Raciąż.

Gmina Miasto Raciąż poprzez działania prewencyjne, obejmujące współpracę z psychologiem, opiekunem świetlicy oraz Liderem rodziny, a także zorganizowanie 20 warsztatów społeczno-kulturalno-sportowo-edukacyjnych np. zajęć rękodzielniczych, tanecznych, sportowych, garncarskich, kulinarnych, pierwszej pomocy, wyjazdów do ZOO, kina, teatru czy Centrum Nauki Kopernik, chce przeciwdziałać zjawisku wykluczenia społecznego rodzin mających problemy z wypełnieniem obowiązków opiekuńczo-wychowawczych.

Dzięki zacieśnianiu więzi między dziećmi i ich rodzicami zmniejsza się ryzyko przekazania dzieci w przyszłości do pieczy zastępczej, czyli np. domów dziecka czy rodzin zastępczych.

Projekt „Nasz Nowy Dom – Wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim” jest realizowany od października 2019 roku i potrwa do września 2021. Koszt całkowity projektu to 1 209 699,60 zł, a dofinansowanie wynosi 1 111 524,60 zł.

UM Raciąż, DZ

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nasz Nowy Dom

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Formularz rekrutacyjny dla rodziny

Informacja o uczestnikach Projektu

Oświadczenie o wyrażeniu zgody