Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu

ul. Parkowa 14
09-140 Raciąż
Tel. (23) 679 10 78

Zarząd
Prezes: Danuta Kantorowska

Do głównych celów Stowarzyszenia należy: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, rozwój społeczności lokalnej, pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.