Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do podejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru. Sytuacja kryzysowa to sytuacja będąca następstwem zagrożenia i prowadząca w konsekwencji do zerwania lub znacznego naruszenia więzów społecznych przy równoczesnym poważnym zakłóceniu w funkcjonowaniu instytucji publicznych, jednak w takim stopniu, że użyte środki niezbędne do zapewnienia lub przywrócenia bezpieczeństwa nie uzasadniają wprowadzenia żadnego ze stanów nadzwyczajnych: stanu wojennego, stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie miasta jest Burmistrz, do zadań którego należy:

  1. Kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie miasta.
  2. Realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym: realizacja zaleceń do miejskiego planu reagowania kryzysowego, opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia miejskiego planu reagowania kryzysowego.
  3. Zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia.
  4. Wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania miasta.
  5. Przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
  6. Realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

Zadania powyższe Burmistrz wykonuje przy pomocy pracownika Urzędu Miasta właściwego w sprawach zarządzania kryzysowego – Justyna Dumińska, (23) 6791 163 wew.31.

Organem pomocniczym Burmistrza w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest Miejska Komisja Zarządzania Kryzysowego powoływana przez Burmistrza Miasta Raciąża.

Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego
Tel.(23) 679 11 63

Ostrzeżenia