Fundusz Dróg Samorządowych

Burmistrz pozyskał dotację – będą remonty dróg na terenie miasta

Jeszcze przed końcem 2019 roku do Urzędu Miejskiego w Raciążu dotarła bardzo pozytywna informacja – Wojewoda Mazowiecki przychylił się do wniosku Burmistrza Mariusza Godlewskiego o dofinansowanie remontu ulic na terenie miasta. Prace wystartują wiosną.

24 grudnia Burmistrz Mariusz Godlewski wraz z Panią Skarbnik Marią Karwowską podpisali stosowną umowę w sprawie przekazania dofinansowania. Modernizacja obejmie nie tylko nawierzchnie asfaltowe, ale również chodniki. Prace obejmą następujące ulice:

  • Hankiewicza (339 metrów)
  • Zielona (493 metry)
  • Słoneczna (65 metrów)
  • Piłsudskiego (147 metrów)
  • Ogrodowa (151 metrów)

Kwota dofinansowania ze strony Województwa Mazowieckiego wyniesie 502 787 zł, co będzie stanowić 70% całej wartości przewidywanych prac. Pozostałe 30%, czyli 232 482,28 zł Gmina Miasto Raciąż pokryje z własnego budżetu. Łącznie naprawionych zostanie 1 195 metrów nawierzchni, zaś cały koszt inwestycji to kwota 735 269,28 zł.

2019 rok upłynął pod znakiem największej w historii miasta inwestycji, jaką było zbudowanie sieci kanalizacyjnej, natomiast nowy rok rozpoczyna się od kolejnych projektów. Modernizacja i poprawa stanu dróg na terenie Raciąża to kwestia niezwykle ważna dla bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców, dlatego niezbędne w tym zakresie prace będą systematycznie wykonywane.

DZ

Naprawy nawierzchni na Hankiewicza i Płockiej

W ostatnich tygodniach na ternie miasta rozpoczęły się prace związane z naprawami nawierzchni asfaltowych. Objęły one ulice Płocką oraz Hankiewicza

Na początku roku informowaliśmy o dotacji, jaką Burmistrz pozyskał z Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 502 787 zł, dzięki czemu wyremontowane zostanie niemal 1,2 km dróg na terenie miasta. Dotacja stanowi 70% kosztów przedsięwzięcia, zaś 30% Gmina Miasto Raciąż pokryje z własnego budżetu.

Prace związane z wymianą nawierzchni trwają już na ulicy Hankiewicza, jednak w pierwszej kolejności, ze względu na bardzo zły stan techniczny, Burmistrz Mariusz Godlewski zadecydował o wyremontowaniu kanalizacji deszczowej ze środków własnych. Kolejnym etapem będzie położenie nowego asfaltu. Głównym wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raciążu. W tym roku podobne prace obejmą także ulice Zieloną, Słoneczną, Piłsudskiego i Ogrodową.

Działania Prowadzone są również na ulicy Płockiej. Mają one na celu usunięcie usterek związanych z budową nowej sieci kanalizacyjnej. Przebudowane zostały miejsca, w których znajdują się studzienki, ponieważ ich poziom względem jezdni się obniżył. Następnym krokiem będzie asfaltowanie.

DZ

Prace zakończone – pięć ulic z nową nawierzchnią asfaltową.

25 września nastąpił oficjalny odbiór robót, które były wykonywane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raciążu na pięciu ulicach w południowo zachodniej części miasta. To pierwsza od kilkudziesięciu lat tak duża drogowa inwestycja wykonana w Raciążu. W ramach prac przygotowawczych zmodernizowano i wyremontowano na tych ulicach kanalizację deszczową. Nową nawierzchnię zyskały ulice Zielona, Ogrodowa, Hankiewicza ….

Prace rozpoczęły się jeszcze w ubiegłej kadencji samorządu i były wieloetapowe. 18 sierpnia 2016 roku Burmistrz Mariusz Godlewski zwrócił się w piśmie do ówczesnego Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery o wsparcie finansowe, które pomogłoby w odbudowaniu zniszczonej infrastruktury, m.in. drogowej. W wyniku tego wniosku Burmistrz 14 listopada 2017 roku uzyskał promesę na ten cel z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Następnie w dniu 20 grudnia 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie pomiędzy Burmistrzem Mariuszem Godlewskim a Wojewodą Mazowieckim Zdzisławem Sipierą. Na mocy tej umowy Gmina Miasto Raciąż otrzymała dotację z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 1,7 mln złotych, co stanowiło 78,17% wartości kosztów kwalifikowanych zadań (Gmina Miasto Raciąż przeznaczyła na ten cel z własnych środków kwotę 474,666,71 zł). Gmina Miasto Raciąż złożyła wówczas także wniosek o dofinansowanie poprawy stanu dróg i chodników w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. schetynówki. Zaplanowane prace obejmowały przebudowę dróg gminnych na terenie miasta poprzez wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych i wyremontowanie chodników na ulicach. W ramach inwestycji położono kostkę na chodnikach na ulicach Słonecznej, Cichej, Piłsudskiego, Zielonej, Hankiewicza i Ogrodowej. Wykonano także prace na ulicy Nadrzecznej, a nową nawierzchnię zyskała ulica Błonie.

Dróg i chodników do wybudowania, modernizacji i remontów w Raciążu jest bardzo dużo. Wymagają one znaczących nakładów, co powoduje, że ze względu na ograniczenia budżetowe Gminy Miasto Raciąż, ciągle trzeba szukać dodatkowych środków na ich sfinansowanie. Dlatego w kolejnych latach Burmistrz podejmował wysiłki, aby uzyskać dofinansowanie na dokończenie inwestycji w południowo-zachodniej części miasta. Jeszcze pod koniec 2019 roku udało się podpisać umowę z Wojewodą Mazowieckim, który przychylił się do wniosku Burmistrza Mariusz Godlewskiego o udzielenie dofinansowania na wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na pięciu ulicach w południowo-zachodniej części miasta. W sumie powstało niemal 1,2 km nowych dróg. Prace, które wykonywało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raciążu objęły ulice:

  • Hankiewicza (339 metrów)
  • Zielona (493 metry)
  • Słoneczna (65 metrów)
  • Piłsudskiego (147 metrów)
  • Ogrodowa (151 metrów)

Prace drogowe trwały prawie cały rok. Ostateczne zostały one wykonane we wrześniu. Oprócz prac drogowych, pracownicy PGKiM zajmowali się także pracami przygotowawczymi oraz modernizacją sieci wodociągowej, a także kanalizacji deszczowej. Mieszkańcy za pośrednictwem internetowych kanałów informacyjnych Urzędu Miejskiego i Burmistrza Miasta byli na bieżąco informowani o kolejności wykonywanych prac na poszczególnych ulicach, a także codziennych postępach. Działania te spowodowały pewne utrudnienia w ruchu na terenie Raciąża, jednak z pewnością ich efekty są zadowalające dla wszystkich. Na poniższych zdjęciach prezentujemy obecny stan dróg w południowo-zachodniej części Raciąża. Kwota dofinansowania ze strony Województwa Mazowieckiego wyniosła 502 787 zł, co stanowiło 70% całej wartości prac. Pozostałe 30%, czyli 232 482,28 zł Gmina Miasto Raciąż pokryła z własnego budżetu. Całkowity koszt tej inwestycji to 735 269,28 zł.

DZ, MG, UM Raciąż