Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Raciążu

Dnia 24 października 2016 roku Beneficjent Gmina Miasto Raciąż podpisała umowę z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 17 Stycznia 13, 06-400 Ciechanów na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad przygotowaniem i realizacją inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, typ: projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2.000 RLM do 10.000 RLM.

Okres trwania umowy: 24.10.2016 r. – 31.12.2018 r.