Placówka wsparcia dziennego – Świetlica Arka

Od sierpnia 2018 roku Gmina Miasto Raciąż dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej realizuje projekt „Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica Arka”. Dzięki utworzeniu świetlicy, z pomocy pracujących tam wychowawców korzystają dzieci z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Aby świetlica mogła powstać, Gmina Miasto Raciąż przekazała na ten cel lokal przy ulicy Kilińskiego, który po przeprowadzeniu niezbędnych prac remontowych został przystosowany na potrzeby projektu. Z budżetu projektu zakupione zostało wyposażenie świetlicy, materiały piśmiennicze, gry, puzzle i inne pomoce dydaktyczne, a także sfinansowano zatrudnienie personelu. Gmina Miasto Raciąż w całości finansuje koszty utrzymania placówki.

Dobra opieka zapewniona

W tej chwili do świetlicy uczęszcza 24 uczniów. Placówka obejmuje pomocą uczniów klas I – VI, którzy mogą przebywać w świetlicy od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 – 18:00. Opiekę na uczniami sprawuje troje wychowawców, a trzy razy w tygodniu obecny jest psycholog. Uczniowie mogą korzystać z pomocy w nauce oraz rozwiązywaniu problemów szkolnych, rodzinnych i osobistych (rozmowy z psychologiem i pedagogiem). Dzieci biorą udział w zajęcia m.in. z matematyki czy przedsiębiorczości, które są prowadzone w grupach zróżnicowanych pod względem wieku, temperamentu i zasobu doświadczeń. Dzieci mają także zapewniony ciepły posiłek. Aby świetlica wsparcia dziennego przynosiła skutki, niezbędna jest współpraca z rodzicami.

Współfinansowanie ze środków UE

Projekt „Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica Arka” jest realizowany w okresie 27.08.2018 – 29.02.2020 i współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wynosi 303 137,30 zł, z czego wkład Unii Europejskiej wynosi 242 510,00 zł, zaś ten wniesiony przez Gminę Miasto Raciąż 21 200,00 zł.

UM Raciąż, DZ

Projekt pn.: „Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica Arka” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.