Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Miasto Raciąż

Inwestycje ekologiczne są od wielu lat priorytetem w działalności władz Raciąża. Modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa kanalizacji, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, budowa instalacji fotowoltaicznych to przykłady takich inwestycji. Ważnym elementem działań jest także ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami. Burmistrz Miasta Raciąż Mariusz Godlewski pozyskał dofinansowanie dla Miasta Raciąż w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Miasto Raciąż zrealizuje zadanie pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Miasto Raciąż”, w zabudowie mieszkalnej, handlowo-usługowej i użyteczności publicznej. W ramach inwentaryzacji miasto chce pozyskać dane o sposobie ogrzewania budynków położnych na terenie Miasta Raciąż. Podstawowym celem inwentaryzacji jest zlokalizowanie wszystkich źródeł niskiej emisji (lokalnych kotłowni węglowych i pieców grzewczych), w których spalany najczęściej jest węgiel kamienny, węgiel brunatny, drewno a także odpady. Powoduje to przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza.

Inwentaryzacja już się rozpoczęła. Ma ona na celu pokazanie skali emisji zanieczyszczeń do powietrza spowodowanej używaniem nieefektywnych źródeł ciepła. Dzięki inwentaryzacji dowiemy się, które z instalacji grzewczych są najchętniej stosowane przez mieszkańców oraz będziemy mogli oszacować koszty i zaplanować środki na przeprowadzenie wymiany ogrzewania a tym samym możliwość lepszego dopasowania programów pomocowych do zapotrzebowania mieszkańców. Inwentaryzacja jest wykonywana metodą wywiadu kwestionariuszowego, polegającego na bezpośredniej rozmowie ankietera z mieszkańcem i odnotowywaniu jej na formularzu ankiety zawierającej m.in. dane o rodzaju ogrzewania, mocy i klasie kotła, rodzaju paliwa stałego itd. Dzięki dokładnemu spisowi, Gmina Miasto Raciąż będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie do wymiany pozaklasowych źródeł ciepła oraz do innych zadań z zakresu ochrony powietrza. W Państwa domach zjawią się ankieterzy dokonujący spisu. Mieszkańców Raciąża uprasza się o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji ankieterom. Ankieterzy mają indywidualne, imienne upoważnienie Burmistrza Miasta Raciąż do przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zgodnie z regulaminem MIWOP 2020, mieszkańcy posiadający indywidualne źródło ogrzewania, którzy nie przekażą informacji o typie wykorzystywanego urządzenia zostaną zakwalifikowani do grupy posiadającej źródła pozaklasowe, tzw. „kopciuchy”.

Zadanie pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Miasto Raciąż” zrealizowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”

UM Raciąż