Zarządzenie nr 18/2020 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 06 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłap