Wykaz obejmujący nieruchomość zabudowaną stanowiącą własność Gminy Miasto Raciąż przeznaczoną do oddania w użyczenie na czas oznaczony.