Wykaz obejmujący nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasto Raciąż przeznaczoną do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony