Wykaz obejmujący nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasto Raciąż przeznaczoną do oddania w dzierżawę na czas oznaczony