Informacja o debacie

Informujemy, iż na najbliższej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu, która odbędzie się 22 czerwca 2020 r., zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Miasto Raciąż za rok 2019. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie winien złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Raciążu, pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgodnie z ustawą zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy, tj. do dnia 21 czerwca 2020 r. Zgłoszenia udziału w debacie przyjmowane będą w Biurze Rady Miejskiej w Raciążu (pok. 26), Plac Adama Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż. Po zakończeniu debaty nad raportem, Rada Miejska w Raciążu przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Raciąż. Zgłoszenie udziału w debacie dostępne jest na stronie internetowej www.miastoraciaz.pl oraz w Urzędzie Miejskim pokój nr 26.